Català - Castellano

Buscar
Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo
Qualsevol dels projectes que iniciem seguirà unes línies de desenvolupament comunes que marcaran les accions concretes que realitzarem.

Seguint aquesta pauta, hem dividit aquestes línies en 4 grups:

1. Desenvolupament Sanitari

Com no podia ser d’una altra manera, atesa la nostra dilatada experiència en els camps de transport sanitari i adaptat, hem donat prioritat a crear i/o millorar sistemes sanitaris que vetllin per la salut dels habitants de les regions on actuem. Considerem que el principal dèficit d’aquestes zones és la poca cultura sanitària que tenen els seus habitants, pels escassos recursos i coneixements al respecte, motiu pel qual potenciarem el seu desenvolupament i la formació dels seus assistencials.

Volem abraçar qüestions tan genèriques com implantar models sanitaris d’acord a les particularitats de cada indret i tan específiques com enviar medicaments per tractar, per exemple, la malària. Tot això amb la finalitat de millorar un aspecte tan vital com és la salut.

2. Desenvolupament Educatiu

L’altre pilar sobre el què posarem especial èmfasi serà l’educació. Valorem aquest punt com un dels eixos del creixement de qualsevol societat, apostant per plans formatius que donin resposta a les carències típiques de zones marginals o subdesenvolupades.

Per aquest motiu, considerem cabdal formar a les persones en diferents matèries perquè, quan nosaltres no estiguem per supervisar la seva tasca, ells mateixos puguin fer front als esdevenirs diaris amb garanties que se sustentin en els seus propis coneixements.

Perquè això tingui èxit també serà bàsic educar en el compromís, en l’esforç, en el treball i en la cooperació, valors necessaris per complementar tota la teoria que posarem al seu abast.

3. Desenvolupament Social

De la mà del desenvolupament educatiu anirà el social. No pretenem canviar tradicions ancestrals ni la cultura autòctona, però si anar eliminant costums desfasades que van contra la dignitat humana.
Entenem que qüestions tan degradants com la discriminació, ja sigui racial, sexual o social, no tenen cabuda en un món que es vanagloria de la seva modernitat.

La tasca no serà fàcil, però hem d’impregnar a les societats amb les què treballarem d’un esperit de cooperació, d’igualtat i de respecte que els possibiliti evolucionar cap a un model social equitatiu i acord als temps actuals.

4. Desenvolupament d’infraestructures

En moltes zones caldrà acompanyar el creixement intel•lectual amb infraestructures que facilitin la consecució de les mesures que apliquem. Feines com adequar els camps de cultius, el trasllat d’escolars o millorar les instal•lacions, entraran dins d’aquesta línia de treball.

Donada la complexitat tècnica de molts d’aquests projectes logístics, comptarem amb la col•laboració d’empreses externes per realitzar aquelles feines que els nostres equips de treball no puguin assolir.

Depenent de les particularitats de cada projecte, i després d’analitzar i estudiar la cultura, orografia, distància i possibilitats de millora de la zona, abordarem 1, 2, 3 o 4 línies.